Dokumenty i regulaminy


Szkoła Podstawowa

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej -  dokument PDF

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów -  dokument w PDF

Regulamin stroju i  dokument pdf

 


 


 

Liceum

Statut Społecznego Liceum STSG -  dukument  PDF

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania LO dokument  PDF  

Regulamin stroju i  dokument pdf


 

 


Regulamin pracowni komputerowej

 • uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie w obecności i pod opieką nauczyciela,
 • włączenie komputera może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela,
 • zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza jedynie administrator,
 • niedopuszczalne jest samowolne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody administratora, nośniki tego oprogramowania mogą ulec zniszczeniu,
 • w pracowni można korzystać tylko z oprogramowania licencjonowanego,
 • poza godzinami lekcyjnymi, z pracowni komputerowej można korzystać tylko po uprzednim uzgodnieniu z administratorem,
 • zawsze należy pozostawiać po sobie porządek na stanowisku komputerowym, szanować sprzęt,
 • uczeń odpowiada prawnie i materialnie za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania, a także za nieprawidłową pracę systemu spowodowaną działaniem użytkownika,
 • nie można zmieniać ustawień: Panelu sterowania, Drukarek, Plików i Folderów, przenosić lub usuwać pliki i foldery systemowe, niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.,
 • o zauważonych usterkach należy niezwłocznie informować nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela,
 • podczas korzystania z usług internetowych (poczta, grupy dyskusyjne, chat itp.) należy zachowywać się kulturalnie, nikogo nie obrażać, nie wysyłać niegrzecznych listów i niecenzuralnych plików,
 • nie wolno przechowywać plików zawierających treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
 • do pracowni nie wolno wnosić odzieży wierzchniej, plecaków, teczek, itp.,
 • do pracowni nie można wnosić jedzenia i napojów ani ich tam spożywać,
 • w pracowni nie wolno prowadzić głośnych rozmów utrudniających pracę innym użytkownikom,
 • wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko administrator,
 • administrator przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów i  lokalnej sieci komputerowej; niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci, a zwłaszcza do kont administratora,
 • uczniowie mają prawo używać wyłącznie kont przydzielonych przez administratora,
 • jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich informacji jest "pulpit" oraz własny folder systemowy (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach!),
 • o ile nauczyciel nie poleci wyłączenia komputera, przed odejściem ze stanowiska a dla zapewnienia bezpieczeństwa swoim plikom, uczeń powinien przynajmniej wylogować się ze swojego konta użytkownika.